REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH Z DNIA 30.12.2004r.
Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2004r.

SŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć:

1. USŁUGODAWCA - Firma „MAXBIZNES” Krystian Łączkowski, z siedzibą  ul. Bukowa 11F1, 62-031 Luboń, NIP 783-143-69-10, REGON 634637063,
2. EKONTO.NET oraz MAXBIZNES.PL - Firma „MAXBIZNES” Krystian Łączkowski.
3. KLIENT - osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny.
4. USŁUGA SERWERA WIRTUALNEGO - usługa polegająca na udostępnieniu klientowi
powierzchni dysku na serwerze oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z jego
specyfikacją wymienioną na stronie internetowej www.EKONTO.NET oraz www.MAXBIZNES.PL w oparciu o tzw. pakiety.
5. USŁUGA DODATKOWA - usługa udostępniona przez usługodawcę wymieniona i opisana na stronie internetowej usługodawcy pod adresem www.EKONTO.NET oraz www.MAXBIZNES.PL  Usługa świadczona jest tylko i wyłącznie w przypadku wykupienia pakietu (usługa serwera wirtualnego) przypisanej do konkretnego klienta.
6. TRANSFER - wyznaczony przez Usługodawcę i zawarty w specyfikacji usługi serwera wirtualnego zamieszczonej na stronie www.EKONTO.NET oraz www.MAXBIZNES.PL  limit ruchu z i do serwera wirtualnego wykupionego przez Klienta.
7. OKRES ABONAMENTOWY - czas na jaki została wykupiona usługa serwera wirtualnego liczony wg. dni, na okres nie krótszy niż 90 dni kalendarzowych.
8. STRONA USŁUGODAWCY - adres internetowy www.EKONTO.NET oraz www.MAXBIZNES.PL
9. SPAM - pojecie w myśl ustawy z dnia 10 marca 2003r. (Dz.U.Nr. 144,poz 1204) obejmujące również ustawę z dnia 2 marca 2000r.(DZ.U.Nr  22,poz271) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz.1027).

§1
Zamówienie usługi serwera wirtualnego
1. Zamówienie usługi serwera wirtualnego następuje poprzez wypełnienie przez klienta
elektronicznego wniosku zamówienia dostępnego na stronie www.EKONTO.NET oraz www.MAXBIZNES.PL i przesłanie go drogą elektroniczną do usługodawcy.
2. Zamówienie usługi serwera wirtualnego może nastąpić w innej formie indywidualnie
ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony.
3. Warunkiem aktywacji serwera wirtualnego wykupionego przez klienta jest dokonanie opłaty na wskazane konto usługodawcy wg. cennika znajdującego się na stronie usługodawcy pod adresem www.EKONTO.NET oraz www.MAXBIZNES.PL
4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia usługi serwera wirtualnego oraz dokonaniu opłaty
przez klienta, usługodawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzina po zaksięgowaniu środków na koncie do aktywacji usługi serwera wirtualnego.

§2
Przedłużenie okresu abonamentowego
1. Na 10 dni przed końcem okresu abonamentowego usługodawca poinformuje klienta za
pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłaty za przedłużenie lub ponowne wykupienie usługi serwera wirtualnego na kolejny okres abonamentowy.
2. Klient dokona przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na wskazane konto usługodawcy tytułem przedłużenia okresu abonamentowego usługi serwera
wirtualnego.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty za przedłużenie usługi serwera wirtualnego w
terminie 7 dni przed datą upływu poprzedniego okresu abonamentowego.
4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie usługodawcy tytułem przedłużenia usługi serwera
wirtualnego na kolejny okres, usługa zostanie przedłużona na czas trwania następnego okresu abonamentowego.
5. Brak wpłaty w w/w terminie spowoduje zablokowanie dostępu do usługi serwera wirtualnego.
6. W przypadku dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu do usługi serwera wirtualnego, po zaksięgowaniu przez usługodawcę płatności na koncie dostęp do usługi zostanie odblokowany a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
7. Brak przedłużenia okresu abonamentowego lub niedopełnienie w/w ustaleń skutkować będzie zakończeniem świadczenia usługi serwera wirtualnego przez usługodawcę. Usługodawca zaprzestanie świadczenia usługi serwera wirtualnego wraz z usługami dodatkowymi oraz usunie wszelkie dane zamieszczone na udostępnionej w okresie trwania okresu abonamentowego powierzchni dysku.

§3
Płatności
1. Wysokość opłaty za usługę serwera wirtualnego ustalona jest wg. cennika znajdującego się na stronach usługodawcy obowiązującego w dniu zamówienia usługi.
2. Wysokość opłaty ustalona w cenniku gwarantowana jest przez usługodawcę w dniu
zamówienia usługi oraz dokonania płatności.
3. Klientowi, który zrezygnował z kontynuacji wykupionej usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania usługi, przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego a opłaconego okresu abonamentowego z zastrzeżeniem §3 p.4
4. Klientowi nie przysługuje zwrot środków za okres wypowiedzenia usługi serwera wirtualnego wymieniony w §8 p.5.
5. Płatność za usługę serwera wirtualnego rozliczana jest w okresach abonamentowych zgodnych z aktualną ofertą, będących 90-sto dniowymi cyklami lub wielokrotnością tego okresu.
6. Usługodawca zastrzega prawo zmiany cen usługi. Nowe ceny zostaną podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronie usługodawcy.
7. Zmiana ceny usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania wykupionego przez klienta okresu abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów do końca wykupionego i opłaconego okresu abonamentowego.
8. W przypadku wykupienia przez klienta usługi serwera wirtualnego i uiszczeniu jednorazowej, całościowej opłaty za okres abonamentowy, usługodawca po zaksięgowaniu środków na koncie w terminie 7 dniu wystawi fakturę VAT lub paragon i prześle na wskazany przez klienta adres.
9. W przypadku wykupienia przez klienta usługi serwera wirtualnego i uiszczaniu opłaty w okresie innym niż płatność jednorazowa (miesięczna, kwartalna, półroczna) usługodawca po
zaksięgowaniu środków na koncie w terminie 7 dni wystawi fakturę lub paragon i prześle na
wskazany przez klienta adres.
10. Usługodawca zastrzega, iż koszty przesyłki drogą pocztową faktury lub paragonu w przypadku zamówienia usługi serwera wirtualnego poniżej kwoty 50 zł obciążają klienta i zostaną doliczone do opłaty wg. poniesionych w tym celu nakładów finansowych.
11. Jeżeli do wniesienia opłaty abonamentowej niezbędna jest faktura pro forma, klient jest
zobowiązany powiadomić o tym fakcie usługodawcę.
12. Brak płatności w kolejnym cyklu rozliczeniowym powyżej dni 7 po dacie wymagalności
spowoduje zawieszenie usługi serwera wirtualnego do czasu opłacenia powstałej zaległości
płatniczej.
13. W przypadku braku płatności przez 14 dni od daty wymagalności usługodawca ma prawo
przekazać sprawę firmie windykacyjnej celem odzyskania należnych środków.

§4
Obowiązki, prawa i odpowiedzialność klienta
1. Klient zobowiązany jest do informowania usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych w procesie zamawiania usługi.
3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
4. W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej usługi serwera wirtualnego klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego.
5. Jeśli nastąpi przekroczenie parametrów zamówionej usługi serwera wirtualnego a klient nie skorzysta z możliwości zamówienia usługi dodatkowej, usługa serwera wirtualnego świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionej usługi serwera wirtualnego.
6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez usługodawcę usługi serwera wirtualnego.
7. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści niezgodnej z obowiązującym prawem.
8. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczenia i rozpowszechniania informacji i treści oraz jakiegokolwiek przekazu o treści dotyczącej pornografii dziecięcej.
9. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji oraz treści erotycznej osobom niepełnoletnim poniżej 18 roku życia.
10. Zabrania się wykorzystywania prze klienta usługi serwera wirtualnego do rozsyłania
spamu a w szczególności:
a) nie zamówionej propozycji zawarcia umowy, oferty handlowej, reklamy, ogłoszenia,
b) listów wysłanych masowo do większej ilości osób nie zainteresowanych tematem,
c) wszelkiego typu łańcuszków szczęścia,
d) fałszywych powiadomień o wirusach rozsyłanych przez e-mail,
e) nie zamówionych linków, filmów, zdjęć lub propozycji odwiedzenia stron WWW,
f) informacji jak szybko zarabiać w Internecie.
11. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji i wypowiedzenia zamówionej usługi serwera wirtualnego.
12. Klientowi przysługuje zwrot dokonanej opłaty abonamentowej przy zachowaniu postanowień §3 p.3.

§5
Obowiązki , prawa i odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi serwera wirtualnego oraz   ewentualnej usługi dodatkowej w pełnym zakresie z należyta starannością zgodnie z zamówieniem klienta.
2. Usługodawca świadczy usługę serwera wirtualnego oraz ewentualnej usługi dodatkowej
nieprzerwanie w sposób ciągły z zastrzeżeniem §5p.3.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zaistnienia możliwie krótkich przerw
technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera wirtualnego związanych z obsługą i konserwacją systemu.
4. W przypadku wystąpienia ciągłej przerwy w działaniu usługi serwera wirtualnego trwającej
co najmniej 24 godziny, usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi serwera wirtualnego o 2 dni za każde 24 godziny ciągłej przerwy.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej i odszkodowawczej za ewentualne szkody powstałe w wyniku:
a) braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych działaniem lub zaniechaniem
działania podmiotów i osób trzecich w tym świadczących usługi telekomunikacyjne dla usługodawcy,
b) klęsk żywiołowych,
c) nieprawidłowego wykonania udostępnionej usługi serwera wirtualnego,
d) wykorzystanie udostępnionych klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
e) naruszenie postanowień umowy i regulaminu przez klienta,
f) utraty lub zniszczenia danych zgromadzonych i przechowywanych na przestrzeni dyskowej usługi serwera wirtualnego,
g) innych zdarzeń niezależnych od usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom
przestrzeniach dyskowych.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści majątkowe powstałe w
sposób niezależny od usługodawcy.

§6
Procedura reklamacyjna
1. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez usługodawcę usługi serwera wirtualnego oraz usługi dodatkowej rozpatrywane będą w myśl przepisów kodeksu
cywilnego.
2. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację
3.Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Usługodawcy, wskazanym w niniejszym Regulaminie.
4. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

§7
Przetwarzanie danych osobowych
1. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami).
2. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych. Klient oświadcza, iż został
poinformowany o możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia dresu URL i nazwy klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i
elektronicznej, w tym na stronach WWW usługodawcy. W przypadku braku zgody ze
strony klienta, jest on zobowiązany powiadomić usługodawcę odrębnym pismem.

§8
Postanowienia końcowe
1. Zarówno usługodawca jak i klient w trakcie realizacji usługi serwera wirtualnego jak
tez usługi dodatkowej zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w tej materii
przepisów prawnych.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia
usługi serwera wirtualnego oraz usługi dodatkowej w przypadku:
a) braku płatności w jakimkolwiek wskazanym w regulaminie terminie,
b) braku płatności za zamówiona a nie opłaconą usługę serwera wirtualnego,
c) braku płatności za zamówioną a nie opłaconą usługę dodatkową,
d) złamania postanowień niniejszego regulaminu,
e) naruszeniu prawa a w szczególności zagadnień związanych z treścią erotyczną
i pornografią dziecięcą,
f) innych negatywnych przesłanek mających wpływ na realizację usługi serwera
wirtualnego,
g) wykrycia rozsyłania przez klienta spam-u przy użyciu usługi serwera wirtualnego a
w szczególności przypadków wskazanych w §4 p.10 lit.a do f.
3. Usługa serwera wirtualnego świadczona jest w okresie wskazanym w zamówieniu.
4. Wcześniejsze wypowiedzenie świadczenia usługi serwera wirtualnego i usługi dodatkowej wymaga formy pisemnej z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia  przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Wcześniejsze wypowiedzenie świadczenia usługi serwera wirtualnego przez klienta
może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez
usługodawcę z postanowień niniejszego regulaminu.
6. Akceptacja przez klienta niniejszego regulaminu świadczy o akceptacji postanowień w
nim zawartych i nie wymaga sporządzenia dodatkowej umowy. Niniejszy regulamin jest
podstawą świadczenia usługi serwera wirtualnego i usługi dodatkowej.
7. Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu i w pełni go akceptuje.
8. Wszelkie kwestie sporne lub nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane polubownie a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie Sąd Rejonowy z siedzibą w Poznaniu.